עמוד שאלות ותשובות

מידע אודות החסכון

מחוז מרכז וירושלים - משרד החינוך, כנפי נשרים 15, ירושלים 91911, טל' 02-5604771
מחוז הצפון - משרד החינוך, קרית הממשלה, ת.ד 530, נצרת עילית 17103, טל' 04-6500168
מחוז הדרום - משרד החינוך, דרך הנשיאים 15, ת.ד 610, באר שבע, טל' 08-6263113
אגף לחינוך התישבותי - אגף לחינוך התישבותי, רחוב השלושה 2, תל אביב 67060, טל' 03-6898859
הכרת שנת חסכון בקרן מותנית בכך שהמורה הועסקה בהיקף משרה ממוצע שנתי של שליש משרה לפחות כאשר 3 חודשי חופשת לידה מוכרים לצורך שמירת זכויות בקרן.
אם אחוז המשרה הממוצע לשנה בה המורה היתה בחופשת לידה יעמוד על לפחות שליש משרה, תחשב שנה זו כשנת חסכון.
בגין 3 חודשי חופשת לידה יהיה על המורה לדאוג שמעסיקה ישלים את ההפקדות לקרן בגין התקופה בה היא שהתה בחופשת לידה.
אם מעסיקך הינו משרד החינוך ההפקדות תושלמנה אוטומטית במשכורת יולי.
מורים אשר פוטרו ומצאו מקום עבודה אחר בהוראה עליהם להודיע לקרן על שינוי מעסיק ולצרף צלום תלוש משכורת. במקרה כזה יעודכנו נתוני ההעסקה וימשך החסכון לקרן. מורים אשר לא עבדו בשנה שלאחר הפיטורין אולם חזרו לעבוד בהוראה שנה לאחר מכן יכולים לפנות לועדת חריגים ולבקש הקפאת זכויות בקרן.

הצטרפות לקרן ההשתלמות

עובד הוראה בחטיבת ביניים, בתי ספר תיכוניים וסמינרים, המקבל שכר בדרוג עובדי הוראה והמוסד בו הוא מועסק מוכר במשרד החינוך כמוסד רשמי, ובתנאי שאחוז משרתו הממוצע עומד על 33.33% לפחות אם זו משרתו היחידה או 50% אם מועסק אצל שני מעסיקים ויותר וגילו אינו עולה על 55 שנים . * הצטרפות לקרן כפופה לתקנות הקרן ופקודת מס הכנסה.
ההצטרפות לקרן היא וולונטרית ואינה אוטומטית. על מורה המעונין/ת להצטרף לקרן למלא טופס הצטרפות ולצרף צילום של תלוש שכר עדכני וצילום תעודת זהות או דרכון. במידה והמורה מצורף לקרן ורוצה לשנות/להוסיף מעסיק חדש, עליו לשלוח תלוש שכר עדכני.
1. בכל אחד מסניפי ארגון המורים. 2. ניתן להוריד טופס הצטרפות באתר זה בלשונית "הצטרפות לקרן".
אכן יש יותר ממועד הצטרפות אחד בשנת לימודים. המועדים הם חודש ספטמבר (תחילת שנת הלימודים) או חודש ינואר של אותה שנת לימודים. המועדים נקבעים בהתאם למועד הגעת בקשת הצטרפות לקרן . עמיתים המגישים בקשות הצטרפות תקינות (מולאו כנדרש וצורף להם תלוש שכר) המגיעות לקרן עד חודש דצמבר, מצורפים רטרואקטיבית החל מחודש ספטמבר (תחילת שנת הלימודים). עמיתים המגישים בקשות הצטרפות תקינות מחודש ינואר עד אוגוסט מצורפים רטרואקטיבית מחודש ינואר של אותה שנה . *ניתן להצטרף רטרואקטיבית לספטמבר בכל חודש במהלך שנת הלימודים הנוכחית (עד ל- 31/08) בכפוף להסכמת המעסיק. במידה והמורה מצורף לקרן ורוצה לשנות/להוסיף מעסיק, צירוף המעסיק החדש נעשה רטרואקטיבית לספטמבר של שנת הלימודים בה ביקש לצרף המעסיק.

לא מצאת תשובה כאן ?